Acest formular este întocmit în baza Regulamentului UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și are ca scop informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic și durata prelucrării, drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea unor astfel de date.

Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal se va face de către Safety Broker de Asigurare SA, denumită Societatea, persoană juridică română, cu sediul social în București, Calea Giulești, Nr. 8D, et. 2, Sect. 6, telefon 021.745.62.70, e-mail: office@safetybroker.ro, înregistrată la ONRC sub nr.  J40/6184/2005, CUI 17437817, cod RBK 293/2005, în calitate de operator asociat împreună cu Societățile de Asigurare cu care avem încheiat acord de asociere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumiți colectiv „Operatori”). Pentru mai multe informații referitoare la Operatori, vă rugăm sa vizitați: www.safetybroker.ro/operatori-asociati

Esența acordului de asociere o reprezintă colaborarea dintre Operatori în vederea oferirii de servicii de asigurare/reasigurare (emiterii de oferte de asigurare, emitere și administrare polițe) conform scopurilor (i), (ii) și (v) detaliate mai jos.

Operatorii vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal constând în, dar fără a se limita la:

- Date Personale de identificare ale asiguratului, date privind contractantul și/sau beneficiarii poliței, plătitorul poliței: Nume, Prenume, Adresa, CNP, Cetățenia, Datele de contact (numărul de telefon și adresa de e-mail precizate de către persoana vizată), starea civilă, seria și numărul cărții de identitate, pașaportului și/sau permisului de conducere, semnătura olografă sau electronică extinsă, date biometrice;

- Date privind obiectul asigurării: informațiile privind bunurile sau persoanele asigurabile sau istoricul de daune, după caz, funcția/ocupația, hobby-uri, informațiile incluse în documentele care atestă dreptul de proprietate asupra bunului pentru care se solicită ofertă de asigurare și în alte documente puse la dispoziție de către Persoana Vizată pentru evaluarea riscului;

- Date financiare: informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse;

- Date cu caracter personal privind sănătatea: date privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de către asigurat, precum și cele colectate în procesul de despăgubire în cazul unui eveniment asigurat);

- Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Operatorilor, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiile Operatorilor).

Scopurile pentru care prelucrăm datele personale sunt:

(i) “Scop ofertare/emitere contract asigurări (cotații, managementul riscului, ofertare, emitere polițe);

(ii) “Scop administrare polițe de asigurare, asistență la daune și consultanță (informare scadențe și expirări, oferte reînnoire, asistență la instrumentarea și soluționarea daunelor, exercitarea dreptului de regres, acțiuni de recuperare a creanțelor, etc);

(iii) “Scop Comunicări Comerciale” - transmiterea de comunicări comerciale cu privire la ofertele, promoțiile, produsele și serviciile oferite de către Societate.

(iv) “Asigurarea măsurilor de securitate necesară (supraveghere audio-video)”;

(v) “Îndeplinirea unor obligații legale și cerințe ASF sau ale altor autorități”.

Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz:

- Contractul de asigurare/polița de asigurare la care persoana vizată este parte sau cererea expresă a persoanei vizate pentru a  obține o ofertă de asigurare prin intermediul Societății sau/și emiterea  poliței de asigurare de către Operatori;

- Îndeplinirea obligațiilor legale de către Societate;

- Îndeplinirea intereselor legitime ale Societății și Operatorilor asociați în contextul desfășurării obiectului de activitate;

- Consimțământul  persoanei  vizate pentru marketing și/sau pentru prelucrarea unor date sensibile și/sau profiling.

Datele cu caracter personal pot fi transferate, în funcție de tipurile de asigurări pe care le vom intermedia pentru Dvs. către: autorități de stat, PAID (în cazul asigurării obligatorii a locuinței), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de ofertare, emitere, administrarea polițelor de asigurare și oferirea asistenței la daune (societăți de asigurare-reasigurare din România sau din Uniunea Europeana precum și alte companii din grupul din care acestea fac parte, societăți de prestări servicii în cazul unor eventuale daune, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT și de call-center, firme de curierat, cabinete de avocatură, unități reparatoare, clinici, etc).

Datele vor fi stocate/arhivate de către Societate astfel:

- Pentru Scop Ofertare contract asigurări, pe o perioada de 90 de zile pentru asigurările generale și 6 luni pentru asigurările de viață și sănătate, de la data emiterii/semnării ofertei sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră;

- Pentru Scop administrare polițe de asigurare, asistență la daune și consultanță” pe perioada de valabilitate a poliței plus încă 10 ani de la încetarea ei sau 10 ani de la deschiderea dosarului de daună.

Vă informăm ca aveți, cumulat, următoarele drepturi cu privire la Date în relația dintre dumneavoastră și „Operatori”: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimțământul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul de a vă opune prelucrării, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor Dvs, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează semnificativ, Dreptul de a depune o plângere la Societate, la operatorii asociați sau la ANSPDCP, Dreptul de a va adresa în justiție.

Important: În cazul în care, în vederea încheierii unui contract de asigurare prin Safety Broker de Asigurare, ne  transmiteți și datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația de a comunica prezenta informare persoanei respective și să obțineți acordul acesteia în cazurile aplicate, în termen de maxim 1 lună de la data furnizării datelor cu caracter personal. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteți contacta Societatea prin intermediul următoarelor modalități: (i) depunerea unei cereri scrise datate și semnate în orice sediu sau punct de lucru, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea următorului link: www.safetybroker.ro, secțiunea Prelucrarea datelor cu caracter personal”, subsecțiunea ”cereri, (iii) la adresa de e-mail: dpo@safetybroker.ro sau (iv) prin poștă la adresa poștală de la sediul societății menționate mai sus.