Acest formular este intocmit in baza Regulamentului UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic si durata prelucrarii, drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea unor astfel de date.

Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal se va face de către Safety Broker de Asigurare SRL, denumita Societatea, persoana juridica romana, cu sediul social in București, Calea Giulești, Nr. 8D, et. 2, Sect. 6, telefon 021700000, e-mail: office@safetybroker.ro, înregistrata la ONRC sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817, cod RBK 293/2005, în calitate de operator asociat impreuna cu Societatile de Asigurare cu care avem incheiat acord de asociere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumiti colectiv „Operatori”). Pentru mai multe informatii referitoare la Operatori, va rugam sa vizitați: www.safetybroker.ro/operatori-asociati

Esenta acordului de asociere o reprezintă colaborarea dintre Operatori in vederea oferirii de servicii de asigurare/reasigurare (emiterii de oferte de asigurare, emitere si administrare polite) conform scopurilor (i), (ii) si (v) detaliate mai jos.

Operatorii vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal constand in, dar fara a se limita la:

  • Date Personale de identificare ale asiguratului, date privind contractantul și/sau beneficiarii poliței, platitorul politei: Nume, Prenume, Adresa, CNP, Cetățenia, Datele de contact (numărul de telefon și adresa de e-mail precizate de către persoana vizată), starea civilă, seria și numărul cărții de identitate, pașaportului și/sau permisului de conducere, semnătura olografă sau electronică extinsă, date biometrice;
  • Date privind obiectul asigurării: informatiile privind bunurile sau persoanele asigurabile sau istoricul de daune, dupa caz, funcția/ocupația, hobby-uri, informațiile incluse în documentele care atestă dreptul de proprietate asupra bunului pentru care se solicită ofertă de asigurare și în alte documente puse la dispoziție de către Persoana Vizată pentru evaluarea riscului;
  • Date financiare: informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse;
  • Date cu caracter personal privind sănătatea: date privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de către asigurat, precum si cele colectate în procesul de despăgubire în cazul unui eveniment asigurat);
  • Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Operatorilor, inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din call-center, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiile Operatorilor).

Scopurile pentru care prelucram datele personale sunt:

(i) “Scop ofertare/emitere contract asigurări” (cotatii, managementul riscului, ofertare, emitere polite);

(ii)“Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta (informare scadente si expirari, oferte reinnoire, asistenta la instrumentarea si solutionarea daunelor, exercitarea dreptului de regres, actiuni de recuperare a creanțelor, etc);

(iii) “Scop Comunicări Comerciale” - transmiterea de comunicări comerciale cu privire la ofertele, promoțiile, produsele si serviciile oferite de Societate. 

(iv)“Asigurarea masurilor de securitate necesara (supraveghere audio-video)”;

(v) “Îndeplinirea unor obligații legale si cerinte ASF sau ale altor autorități”.

Temeiul juridic al colectării si prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz:

  • Contractul de asigurare/polița de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obține o oferta de asigurare prin intermediul Societății sau/si emiterea politei de asigurare de către Operatori;
  • Îndeplinirea obligațiilor legale de către Societate;
  • Îndeplinirea intereselor legitime ale Societății si Operatorilor asociati in contextul desfășurării obiectului de activitate;
  • Consimțământul persoanei vizate pentru marketing si/sau pentru prelucrarea unor date sensibile si/sau profiling.

Datele cu caracter personal pot fi transferate, in funcție de tipurile de asigurări pe care le vom intermedia pentru Dvs. către: autorități de stat, PAID (in cazul asigurării obligatorii a locuinței), furnizori implicați in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea polițelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (societăți de asigurare-reasigurare din Romania sau din Uniunea Europeana precum si alte companii din grupul din care acestea fac parte, societăți de prestări servicii in cazul unor eventuale daune, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT si de call-center, firme de curierat, cabinete de avocatura, unitati reparatoare, clinici, etc).

Datele vor fi stocate/arhivate de catre Societate dupa cum urmeaza:

- Pentru ”Scop Ofertare contract asigurări”, pe o perioada de 90 de zile pentru asigurările generale si 6 luni pentru asigurările de viată si sănătate, de la data emiterii/semnării ofertei sau pana la retragerea consimțământului dumneavoastră;

- Pentru “Scop administrare polițe de asigurare, asistența la daune si consultanța pe perioada de valabilitate a poliței plus încă 10 ani de la încetarea ei sau 10 ani de la deschiderea dosarului de dauna.

Vă informăm ca aveți, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si „Operatori”: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a se opune prelucrarii, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor Dvs, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ, Dreptul de a depune o plangere la Societate, la operatororii asociati sau la ANSPDCP, dreptul de a va adresa in justitie.

Important: In cazul in care, in vederea încheierii unui contract de asigurare prin Safety Broker de Asigurare, ne transmiteți si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația de a comunica prezenta informare persoanei respective si sa obțineți acordul acesteia in cazurile aplicate, in termen de maxim 1 luna de la data furnizării datelor cu caracter personal. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteți contacta Societatea prin intermediul următoarelor modalități: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice sediu sau punct de lucru, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea următorului link: www.safetybroker.ro, secțiunea ”Prelucrarea datelor cu caracter personal”, subsecțiunea ”cereri”, (iii) la adresa de e-mail: dpo@safetybroker.ro sau (iv) prin posta la adresa poștala de la sediul Societății menționate mai sus.