Detalii Asigurare

O poliţă facultativă concepută pentru a asigura navele comerciale, navele de pescuit şi navele colectoare, precum şi instalaţii şi utilaje plutitoare, asimilate navelor.

De asemenea, asigurarea navelor de război se face în condiţiile unei acceptări speciale, în scris, din partea Asiguratorului.

Asigurarea are valabilitate în conformitate cu cele înscrise în certificatul de clasificare al navei, în poliţa de asigurare şi în măsura în care nu există restricţii în ceea ce priveşte limitele de navigabilitate acordate navei.

Prevederi generale fiscale

Conform legislaţiei fiscale în vigoare, primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA .

Orice indemnizaţie de asigurare aferentă contractului de asigurare şi clauzelor adiţionale nu este supusă impozitului pevenit. Prezentele precizări fiscale sunt valabile sub rezerva modificării legislaţiei fiscale (Codul fiscal şi orice act normativ adoptat în aplicarea acestuia).

Avantajele încheierii unei Asigurări Maritime şi Aviaţie prin intermediul SAFETY BROKER

  • Negociem direct cu Asiguratorul în vederea obţinerii celor mai bune oferte pentru compania dumneavoastră pentru orice formă de asigurări; 

  • Monitorizăm tot portofoliul companiei dumneavoastră şi vă notificăm cu privire la date de expirare, consultanţă în caz de producere a unui risc asigurat;

  • Manager de cont dedicat pe parcursul derulării contractului de asigurare.

Obligaţiile Asiguratului

Principalele obligaţii ale asiguratului 

  • să întreţină şi să exploateze nava în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate;

  • să ia, pe seama Asiguratorului şi în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea şi micşorarea pagubelor produse ca urmare a unui eveniment asigurat;

  • să ia, potrivit cu împrejurările, măsurile necesare pentru salvarea şi conservarea navei avariate, precum şi pentru punerea imediată a navei în stare de folosinţă, cu mijloace proprii şi numai în caz că aceasta nu este posibil, să recurgă la reparaţii în ateliere sau şantiere, cu acordul Asiguratorului;

  • să înştiinţeze în scris Asiguratorului imediat ce a aflat de producerea evenimentului asigurat şi înainte de efectuarea constatării sau reparaţiilor. Neîndeplinirea obligaţiilor sau depăşirea termenului exonerează Asiguratorul de orice plată, dacă prin aceasta Asiguratorul nu a putut determina cauza producerii pagubei precum şi cuantumul acesteia. Înştiinţarea va cuprinde informaţii despre data, împrejurările şi cauzele pagubei, felul şi mărimea aproximativă a acesteia, precum şi eventualele pretenţii la despăgubire stimate pentru prejudiciile cauzate terţilor. Deplasarea navei către un port pentru andocare şi reparaţii, precum şi alegerea firmei de reparaţii, se vor face cu acordul Asiguratorului;

  • să permită şi să înlesnească Asiguratorului sau împuterniciţilor acestuia inspectarea navei asigurate, participarea la constatarea şi evaluarea pagubelor şi la verificarea lucrărilor de reparaţii, punându-i la dispoziţie procesele verbale de constatare, precum şi orice alte acte ce ar putea fi necesare;

  • să ia măsurile necesare pentru recuperarea despăgubirilor de la cei răspunzători de producerea pagubei, cerând şi avizul Asiguratorului, în cazul în care aceste măsuri implică cheltuieli suplimentare şi să conserve dreptul de regres al Asiguratorului împotriva celor vinovaţi;

  • să nu facă nici o plată, să nu-şi asume nici o obligaţie şi să nu facă nici o cheltuială în legătură cu pretenţiile unor terţe persoane prejudiciate, fără acordul Asiguratorului.

Riscuri Acoperite

Asiguratorul acordă despăgubiri pentru pierderea sau avariile cauzate navelor asigurate de evenimentele şi/sau pericolele mărilor sau altor căi navigabile interioare apărute în timpul navigaţiei şi/sau exploatării legale ale acestora, precum şi pentru răspunderile şi/sau cheltuielile suplimentare care decurg din acestea, conform uneia din următoarele condiţii particulare:

- Pierdere Totală, Avarie Comună, Avarie Particulară şi Răspundere pentru coliziuni cu terţi;

- Pierdere Totală, Avarie Comună şi Răspundere pentru coliziuni cu terţi;

- Pierdere Totală, Avarie Comună şi Avarie Particulară;

- Pierdere Totală şi Avarie Comună;

- Numai pentru Pierdere Totală;

La cererea Asiguratului, părţile pot conveni ca asigurarea încheiată în una din condiţiile de mai sus să fie extinsă pentru a acoperi şi riscurile de Război si Greve.

Avarie particulară - daună directă şi involuntară produsă navei asigurate ca urmare a producerii unui risc asigurat.

Avarie comună - sacrificiul (făcut de către căpitanul navei care transportă marfa), făcut cu scopul de a scăpa atât nava cât şi marfa de un pericol care le ameninţă pe amândouă. Ca rezultat, atât proprietarul navei cât şi proprietarul mărfii suportă o parte echitabilă din pierdere chiar dacă aceştia nu sunt asiguraţi.

Pierderea totala poate fi :

- efectivă - numai în una din următoarele situaţii: când nava este distrusă, când Asiguratul este în mod iremediabil lipsit de posesia asupra navei, când nava este declarată "disparută";

- constructivă - se consideră când costul recuperării navei şi/sau costul reparaţiei navei depaşeşte un anumit procent (de regula ¾) din valoarea asigurată a navei; 

Răspunderea pentru coliziuni cu terţi se asigură opţional pe această poliţă în proportie de ¾ din Suma Asigurata pe poliţă.

Excluderi

Asigurările Maritime şi Aviaţie nu se încheie în caz de:

- război (chiar nedeclarat), război civil sau operaţiuni de război, invazie, ocupaţie militară, insurecţie, sabotaj, dictatură militară sau uzurpare de putere, acţiunea unor grupuri de persoane răuvoitoare sau persoane care acţionează în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică, conspiraţie, confiscare, naţionalizare, expropriere, rechiziţionare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice, acte de terorism;

- explozii sau emanaţii de căldură sau radiaţii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleară, precumşi de radiaţiile provocate de accelerarea artificială a particulelor;

- poluare şi/sau contaminare;

- acţiuni ale minelor, torpilelor, bombelor abandonate sau altor arme de război abandonate;

- pagubele produse de forţarea gheţii cu excepţia navelor care sunt destinate special pentru acest scop; 

Asiguratorul nu acoperă pierderi, avarii, răspunderi sau cheltuieli, privind nava asigurată, ocazionate direct sau indirect de:

- incapacitatea sau funcţionarea incorectă a oricărui sistem electronic, computerizat, aplicaţie soft, componentă hard,microcip, circuit integrat, sistem de operare, aparat sau componentă electronică, aparţinând sau nu Asiguratului, care are ca rezultat transmiterea, schimbarea, interpretarea, manipularea, procesarea, recunoaşterea, corespondenţa sau transferul incorect sau ambiguu a orei, datei sau anului;

- orice modificare, implementare sau testare a oricărui sistem electronic, computerizat, aplicaţie soft, componentă hard, microcip, circuit integrat, sistem de operare, aparat sau componentă electronică, aparţinând sau nu Asiguratului, efectuate în vederea schimbării sau modificării anului, datei sau orei, sau orice asistenţă sau serviciu prestat în legătură cu acest fel de modificări sau schimbări; 

Prevederile punctelor de mai sus nu se aplică în situaţia în care Asiguratul demonstrează că evenimentele de natura celor descrise la acel punct nu sunt rezultatul lipsei de diligenţă din partea sa, a armatorului, a managerilor, a superintendenţilor sau din partea oricărei persoane din managementul de la ţărm;

Cu toate prevederile menţionate mai sus, în nici un caz acoperirea prevăzută de aceasta poliţă nu va fi extinsă pentru pierderi, avarii, răspunderi sau cheltuieli în legătură cu: 

a. aplicaţii soft, sisteme de operare, coduri sau date;

b. măsurile luate cu intenţia de a preveni sau de a micşora efectele pe care le-ar putea avea evenimentele enumerate la punctele, de mai sus.

Asiguratorul nu acordă despăgubiri nici pentru:

- pierderi sau avarii la inventarul mijloacelor fixe şi/sau circulante, materiale aflate la bordul navei in absenta unei intelegeri scrise care sa prevada contrariul;

- neîncasarea navlului, a contribuţiei la avaria comună şi a altor sume în legtură cu exploatarea navei;

- retribuţiile şi cheltuielile de întreţinere a comandantului, ofiţerilor, echipajului, cu excepţia cazurilor când este declarată avaria comună;

- pagube indirecte, cum sunt pierderi din profit, despăgubiri pentru întârzierea transportului ori livrării chiar dacă sunt urmare a unui risc cuprins în asigurare.

Ce fac în caz de daună?

În cazul unui eveniment asigurat se urmează o procedură standardizată de soluţionare a situaţiei respective, clientul fiind sprijinit de către asigurator şi broker pe tot parcursul acestui proces.

Call Center Daune : 031 9660

Răzvan Constantin, Safety Broker: 0756.36.37.95

razvan.constantin@safetybroker.ro