Detalii Asigurare

Poliţa de asigurare pentru Răspundere Civilă Auto (RCA) se încheie în conformitate cu prevederile legii 135/1996 si a normei 39/2016 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare , în mod obligatoriu de toţi posesorii de automobile, pe o perioadă de la 1 la 12 luni pentru autovehiculele înregistrate sau înmatriculate în România

Riscurile acoperite de poliţa RCA

a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

b) pagube materiale;

c) pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;

d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

Limitele de despăgubire conform legislaţiei în vigoare sunt:

a) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;

b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;

c) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;

d) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.

Excluderi

Asiguratorul nu acordă despăgubiri pentru:

1. cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:

a) într-un caz de forţă majoră;

b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;

c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane, cu excepţia prejudiciilor provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic. 

2. prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;

3. următoarele situaţii:

a) prejudiciile au fost produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea sau utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;

b) bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor;

c) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;

4. prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;

5. partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;

6. amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;

7. cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;

8. sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;

9. prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele păgubite a existat un raport contractual la data producerii accidentului;

10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că persoanele păgubite ştiau că vehiculul respectiv era furat;

11. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru;

12. prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;

13. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;

14. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac sau război;

15. pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie. 
În situaţia în care persoana prejudiciată a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă - culpă comună. În astfel de situaţii întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă.


Răspunderea asigurătorului RCA începe:

a) din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliţei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;

b) din ziua următoare celei în care s-a încheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabilă la momentul încheierii asigurării;

c) din momentul eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.

Răspunderea asigurătorului RCA încetează la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa de asigurare RCA sau anterior acestei date în momentul radierii din evidenţa circulaţiei ori la data la care asiguratul depune la asigurător documente doveditoare privind transmiterea dreptului de proprietate pentru vehiculul asigurat.

Poliţa RCA poate fi anulată/reziliată exclusiv în urmatoarele situaţii:

- în momentul înstrăinării autovehicului cu condiţia prezentării actelor doveditoare (act de vânzare-cumpare, certificat radiere/copie CIV/certificat înregistrare, poliţa RCA pe numele noului proprietar,etc);

- în cazul în care autovehiculul este declarat daună totală.

În ambele situaţii se poate recupera diferenţa dintre prima de asigurare plătită şi cea calculată ca diferenţa între prima de asigurare aferentă perioadei cuprinse între data începerii şi data încetării răspunderii asigurătorului RCA , prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni întregi de asigurare cuprinse în perioada de valabilitate a asigurării, numai în cazurile în care nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.

 

Bonus Malus

Sistemul Bonus-Malus

A fost adăugat un nou sistem bonus-malus conform Normei ASF nr. 39/2016 din 08.12.2016.
Punctele "malus" se referă la penalităţile acordate celor care au provocat accidente , iar "bonus" sunt punctele primite pentru buna comportare (ani fără daune).
Sunt 8 clase de Bonus şi 8 clase de Malus. Fiecărei clase în parte îi corespunde un procent anume de reducere sau de majorare a tarifului de primă la asigurarea RCA.

 

                                     
MALUS M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 BONUS

COEFICIENT 132% 128% 124% 120% 116% 112% 108% 104% 100% 96% 92% 88% 84% 80% 76% 72% 68% COEFICIENT
                                     

 

Modul de aplicare a sistemului bonus-malus în funcţie de numărul de daune

                                     
MALUS M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 BONUS

1 DAUNA M8 M8 M8 M7 M6 M5 M4 M5 M2 M1 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 1 DAUNA

2+ DAUNE M8 M8 M8 M8 M8 M7 M8 M6 M4 M3 M2 M1 B0 B1 B2 B3 B4 2+ DAUNE

Vătămări corporale / Deces M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M3 M2 M1 B0 B1 B2 Vătămări corporale / Deces
                                     

Carte Verde

Asigurarea auto Carte Verde (partea verde din asigurarea RCA) este obligatorie, însă spre deosebire de asigurarea de Răspundere Civilă Auto, care acoperă pagubele produse terţilor pe teritoriul României, acesta acoperă pagubele produse terţilor în străinătate.

Asiguratul implicat într-un accident în străinătate care a provocat prejudicii unor terţe persoane, acestea sunt despăgubite prin poliţa Carte Verde. 

Toate societăţile de asigurări oferă acoperire pentru Cartea Verde pe  teritoriul ţărilor din Spaţiul Economic European: Austria, Belgia,  Bulgaria, Cipru, Cehia, Germania, Danemarca, Spania, Estonia, Franţa, Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Italia, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Lituania, Malta, Norvergia, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Suedia, Slovacia, Slovenia. 

Sunt însă şi ţări care sunt acoperite doar de unele companii de asigurări. Din acestă categorie fac parte: Elveţia, Albania, Andorra, Bosnia şi Herţegovina, Belarus, Croaţia, Israel, Iran, Maroc, Moldova, Macedonia, Rusia, Serbia, Turcia, Ucraina. 
În funcţie de acest aspect se alege societatea de asigurare care oferă acoperire în ţările respective.

În situaţia în care asiguratul a fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar înmatriculat în străinătate, vă puteţi adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru asistenţă.

În situaţia în care cel vinovat de producerea daunei nu este identificat sau nu deţine o asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului, vă recomandăm să vă adresaţi Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii.

De protejarea asiguraţilor în cazul insolvenței unui asigurator se ocupa Fondul de Garantare a Asiguraţilor . Fondul efectuează plăţi de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, în condițiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului în faliment. 

Ce fac în caz de daună?

Scopul poliţelor de Răspundere Civilă Auto este de a acoperi pagubele produse unei terţe persoane în urma unui eveniment auto. În această situaţie se vor lua toate măsurile spre a limita apariţia de noi prejudicii.

Dacă accidentul s-a soldat cu lezarea integritătii corporale a uneia sau a mai multor persoane sau dacă unul dintre vehicule transporta substanţe periculoase sunteţi obligat să apelaţi numărul unic de urgenţă 112. În această situaţie, este interzisă deplasarea de la locul accidentului sau modificarea urmelor accidentului până la apariţia echipajului de poliţie. Acesta va stabili vinovăţia parţilor, va completa procesul verbal de constatare al evenimentului şi va elibera avizul de reparaţie necesar intrării în service al autoturismului avariat.

În cazul unui accident uşor, soldat doar cu pagube materiale pe teritoriul României se poate folosi o altă formă de constatare a evenimentului spre obţinerea despăgubirilor prin poliţa de Răspundere Civilă Auto.

Procedura de utilizare a formularului de "constatare amiabilă" prevede acordul comun de voinţă dintre conducătorii auto. Acest document impune spre completarea sa o atenţie deosebită asupra împrejurărilor în care accidentul s-a produs. Practic, prin aceasta procedura se evită birocraţia şi deplasarea echipajului de poliţie pentru a constata fapta comisă.

Dacă cele două părţi nu se pun de acord pentru a stabili vinovăţia, se va merge la Secţia de Poliţie în raza căreia evenimentul a avut loc, în termen de 48 de ore. În această situaţie, agentul de poliţie va stabili culpabilitatea, va completa procesul verbal şi va elibera documentul de autorizare al reparaţiilor. Partea vinovată va înmâna păgubitului o copie a poliţei RCA sau acesta din urmă o va obţine de la Secţia de Poliţie.

Dacă aţi fost păgubit de o maşină înmatriculată în altă ţară este necesar să vă adresaţi Biroului Asiguratorilor Auto din România.

Documentele necesare în momentul prezentării la biroul de daune al societăţii de asigurare al persoanei vinovate de incidentul auto:

  • cartea de identitate a autoturismului;

  • cartea de identitate;

  • procura notarială de la propietarul autoturismului;

  • copia poliţei RCA emisă de compania respectivă de asigurare;

  • procesul verbal eliberat de Poliţie sau formularul de constatare amiabilă;

  • certificatul de înmatriculare al maşinii;

  • permisul de conducere;

Call Center Daune : 031 9660

Costin LăzărescuDirector Daune - 0746.14.10.40
 

Calculator RCA

Date autoturism
Tip înregistrare
Numar de inmatriculare il gasiti la pozitia 1 in talonul vechi sau pozitia A in taloanele noi.
Selectati data intrarii in vigoare a asigurarii
Marca o gasiti la pozitia 8 in talonul vechi sau pozitia D1 in taloanele noi.
Marca o gasiti la pozitia 8 in talonul vechi sau pozitia D1 in taloanele noi.
Modelul il gasiti la pozitia 9 in talonul vechi sau pozitia D3 in taloanele noi.
Modelul il gasiti la pozitia 9 in talonul vechi sau pozitia D3 in taloanele noi.
Capacitatea clindrica a motorului o gasiti la pozitia 17 in talonul vechi sau pozitia P1 in taloanele noi
Puterea motorului o gasiti la pozitia 17 in talonul vechi sau pozitia P2 in taloanele noi. Pentru a calcula puterea in KW puteti inmulti numarul cailor putere (CP) cu 0.733
Masa maxima o gasiti la pozitia 11 in talonul vechi sau pozitia F1 in taloanele noi
Numarul de identificare (serie sasiu) il gasiti la pozitia 3 in talonul vechi sau pozitia E in taloanele noi. Acesta este solicitat de catre companiile de asigurare, care au obligatia legala sa verifice numarul de daune, aflat cu ajutorul CNP-ului si a seriei de sasiu prin interogarea bazei de date a CSA / CEDAM
Autovehiculul este obiectul unui contract de leasing in derulare?
Informații proprietar
Tip persoană
Cod numeric personal
Judetul trecut in talon
Localitatea trecuta in talon.
Bugetar
Expus politic
Rezident
Anul in care ati obtinut permisul este necesara pentru a primi reduceri suplimentare din partea asiguratorului

Vreau o ofertă!

CERE O OFERTĂ PERSONALIZATĂ!

Monica Anton

Monica Anton

Key Account Manager

Mobil: 0746.14.14.29 

monica.anton@safetybroker.ro

 

Vreau să fiu contactat de către un reprezentant