Detalii Asigurare

În conformitate cu Legea 260/2008 pentru a putea încheia o asigurare facultativă a locuinţei este obligatorie încheierea în prealabil a unei Poliţe de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAD) emisă de către PAID (Poolul de Apărare Împotriva Dezastrelor Naturale).

Despre Asigurare

Poliţa facultativă asigură clădirile cu destinaţia locuinţă împreună cu bunurile mobile şi imobile care sunt situate în perimetrul declarat de localizare a riscului şi faţă de care Asiguratul persoană fizică sau persoana juridică, în calitate de: proprietar, chiriaş, administrator, custode sau altă calitate stabilită legal, trebuie să aibă un interes patrimonial şi anume:

 • Clădiri şi alte construcţii având destinaţie de locuinţă: apartamente în blocuri, apartamente în vile, case, vile, cabane sau alte construcţii destinate locuirii permanente sau temporare (case de vacanţă).

 • Clădirea independenta cu destinaţia de locuinţă se asigură în integritatea ei constructivă, respectiv cu: fundaţie, soclu, pereţi, planşee, acoperiş, pardoseli, ferestre, uşi, scări, poduri, puţul liftului.

 • Anexele şi dependintele din gospodăria/locuinţa Asiguratului: magazii, şoproane, grajduri, garaje, saune, pişcine exterioare, împrejmuiri, boxe, pivniţe, camere de serviciu, etc., se pot asigura de regulă numai împreună cu clădirea cu destinaţie locativă, cu acordul Asiguratorului şi menţionarea acestora expresă în poliţa şi/sau specificaţia la poliţa de asigurare, precum şi a sumei asigurate corespunzătoare fiecăreia.

 • Instalaţiile şi echipamentele electrice, hidraulice, termice, sanitare, care echipează şi deservesc clădirile şi construcţiile, şi care sunt situate în perimetrul asigurat, se consideră ca fiind parte componentă a clădirii/construcţiei. În această categorie sunt cuprinse: instalaţii electrice interioare (în afara lustrelor, lămpilor, abajurelor, aplicelor, fasungurilor;  instalaţii sanitare de alimentare cu apă din interiorul clădirii (exclusiv hidroforul şi boilerul); instalaţii de canalizare din interiorul clădirii (inclusiv conductele de apă, tuburile de scurgere); obiectele sanitare din interiorul clădirii (robinetele, căzile de baie îngropate sau înzidite, chiuvetele, WC-urile etc.); instalaţii de încălzire centrală (exclusiv echipamentul centralei termice – acesta de regula se asigură în cadrul unui supliment al poliţei ); instalaţii de gaze; instalaţii de ventilaţie (exclusiv ventilatoarele electrice şi aparatele de aer condiţionat); materialele de placare fixate pe tavan, pereţi, pardoseală, tavanele false; sobe de teracotă sau zidite.

 • Instalaţiile fixe ce asigură funcţionalitatea generală a clădirii se consideră ca fiind asigurate numai dacă valoarea acestora este cuprinsă în suma asigurată şi dacă au fost menţionate expres în poliţă sau în specificaţia de asigurare. În această categorie sunt cuprinse: centrala termică, instalaţie centralizată sau locală de climatizare, ascensor, antenă radio/ TV/Satelit, boiler, staţie pompă – hidrofor, etc.). 

Prin bunuri din locuinţa asiguratului se înteleg acele bunuri aflate într-o clădire/ apartament, în anexe, precum şi în construcţiile din curtea şi de pe terenul din jurul clădirii.

De regulă, sunt cuprinse în asigurare următoarele bunuri: mobilier, covoare şi mochete, decoraţiuni interioare, obiecte casnice, bunuri electrocasnice, aparatură electronică, foto şi audio-video, instrumente muzicale, îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie, blanuri, unelte gospodăreşti.

ATENTIE! Unii asiguratori asigură bunurile considerate mai scumpe sau de lux numai dacă sunt nominalizate într-o anexa a poliţei. Plafonul valoric de la care este obligatorie nominalizarea este specific fiecarui asigurator.

PREVEDERI GENERALE FISCALE

Conform legislaţiei fiscale în vigoare, primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA .

Orice indemnizaţie de asigurare aferentă contractului de asigurare şi clauzelor adiţionale nu este supusă impozitului pe venit. Prezentele precizări fiscale sunt valabile sub rezerva modificării legislaţiei fiscale (Codul fiscal şi orice act normativ adoptat în aplicarea acestuia).

Riscurile Asigurate

FLEXA - Incendiu, Trăsnet, Explozie, Căderea aparatelor de zbor pe locuinţă, a unor părţi ale acestora sau a obiectelor transportate sau impactul cu acestea, cu excepţia dispozitivelor explozive;

Cutremur de pământ: seism – mişcare telurică puternică şi bruscă, cu origine tectonică, vulcanică, etc., inclusiv efectele indirecte provocate de acesta, numai pentru riscurile asigurate (incendiu/explozie provocate ca urmare a unui cutremur);

Inundaţie din cauze naturale:

a. revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor;

b. acumularea apelor provenite din precipitaţii atmosferice sau topirea zăpezilor în zone joase, lipsite de posibilităţi de scurgere sau cu posibilităţi reduse de evacuare a apelor;

c. apele subterane care ies la suprafaţa pământului şi/sau a pardoselii celei mai joase încăperi din clădirea asigurată;

d. apele din ploi sau zăpada topită care pătrund direct de la suprafaţa terenului în interiorul clădirii, acoperind părţi din clădire cu un strat de apă.

Alunecare de teren: deplasarea lină a terenului ca urmare a unei miscări tectonice sau a eroziunii din cauze naturale.

Catastrofele şi dezastrele naturale trebuie atestate de către instituţii specializate, abilitate să constate producerea acestora (Institutul Naţional de Seismologie, staţii meteorologice, alte institutii autorizate ale statului, etc.) sau comunicate guvernamentale.

Căderea accidentală a unor corpuri (stânci, copaci, stâlpi sau orice obiecte asemanatoare care nu sunt parte a bunului asigurat şi a căror deplasare se datorează efectelor gravitaţiei, etc.).

Lovire aaccidentală şi neintentionată din exterior a locuinţei asigurate şi a gardului ce o împrejmuieşte, de către vehicule rutiere, altele decât cele apartinând Asiguratului, membrilor familiei sau prepusilor acestuia.

Boom sonic: actiunea directa a presiunii generate de spargerea zidului sonic de către o aeronava.

Fenomene atmosferice: furtună, grindină, ploi torenţiale, uragan, vijelie, tornadă. Sunt despăgubite inclusiv efectele indirecte cauzate de pătrunderea apei prin spărturile şi rupturile provocate acoperişului, pereţilor, uşilor şi ferestrelor prin manifestarea violentă a fenomenelor atmosferice.

Greutatea stratului de zăpadă, de gheaţă sau avalanşă

Avarii accidentale ale instalaţiilor de apă

Furt:  furtul prin efracţie al bunurilor asigurate; furtul prin acte de tâlhărie al bunurilor asigurate, furtul prin folosirea cheilor originale.

Vandalism

Excluderi

Daunele produse ca urmare a:

- războiului (chiar nedeclarat), invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoltă, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, greve, tulburări civile, terorism;

- confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;

- explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;

- poluare şi/sau contaminare de orice natură şi din orice cauză;

sau daune:

- produse de cutremur de pământ frescelor, decoraţiunilor murale, curţilor, scărilor şi altor structuri exterioare;

- produse la aparate şi instalaţii care sunt consecinţe ale unui incendiu sau explozii datorate uzurii sau a slabei întreţineri;

- produse de trăsnet la aparatele şi instalaţiile electrice, cu excepţia situaţiei în care trăsnetul a fost urmat de incendiu;

- produse instalaţiilor însăşi şi costurile aferente reparării acestora;

- datorate uzurilor, ruginii, coroziunii sau slabei întreţineri a conductelor sau instalaţiilor;

- produse cu ocazia probelor/ testelor tehnice sau prejudicii produse ca urmare a lucrărilor de reparaţii la instalaţia defectă sau la clădiri ca urmare a intervenţiilor la instalaţia defectă;

- produse în timpul lucrărilor de construcţie sau reparare a clădirilor;

- cauzate de pătrunderea apei de ploaie, a grindinei sau a zăpezii (inclusiv a apei provenite din topirea zăpezii) prin geamurile neînchise, prin fisuri ale acoperişurilor, teraselor, pereţilor, podurilor sau alte deschizături, în afara cazului în care aceste deschizături sunt produse de riscurile asigurate;

- produse de îngheţarea apei în conducte, rezervoare, vase etc, ca urmare a neglijenţei Asiguratului sau a membrilor familiei acestuia;

- cauzate de lucrările în subteran, tuneluri, cariere de piatră, pietriş, nisip şi extracţii de argilă;

- cauzate de vibraţii/trepidaţii datorate circulaţiei (rutiere, feroviare),

- produse de alunecări de teren cauzate de acţiuni umane;

- produse la aparate si instalaţii care sunt consecinţe ale unui incendiu sau explozii datorate uzurii, proastei funcţionări, defectelor de material ori a slabei întreţineri.

Asiguratorul nu acordă despăgubiri nici pentru:

- daune provocate de schimbarea artificială a unui curs de apă, de deversari din lacuri de acumulare sau alte lucrări hidrotehnice, de cresterea nivelului de apă şi deversarea râurilor şi lacurilor, care se ştie a se întampla în mod regulat (anual), de ape subterane care pătrund sau se infiltrează în interiorul locuinţei, producând umezirea pardoselilor, igrasia pereţilor, etc.;

- daune cauzate de tasarea, crăparea, contractarea, bombarea sau umflarea fundaţiilor, pereţilor, podelelor, plafoanelor sau acoperişurilor, cu excepţia cazurilor în care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat;

- daunele produse instalaţiilor şi aparaturii electrice (inclusiv cabluri de conectare) numai prin acţiunea curentului electric însuşi, supratensiune sau supraîncălzire, dacă nu au fost urmate de incendiu;

- daunele cauzate de vehiculele în mişcare în perimetrul incintei asigurate;

- spargerea geamurilor ca urmare a unui risc neasigurat;

- uzură, oxidare, afumare, eroziune, coroziune, ruginire, pătare sau deteriorare graduală a bunurilor asigurate;

- prejudicii cauzate de graffiti;

- daune cauzate de animale, insecte, rozatoare, păsări şi alţi dăunători;

- daune cauzate de micro-organisme, ciuperci;

- degradarea suprafeţelor ca urmare a expunerii la o sursa normală de căldură, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldură pentru prelucrare;

- aprinderea sau folosirea de către Asigurat sau prepuşii acestuia a focului deschis în spaţii în care sunt depozitate sau utilizate produse combustibile, inflamabile sau uşor inflamabile sau în preajma unor clădiri construite din materiale combustibile;

- daune produse de incendiu pornit de la cosuri de fum necurăţate, defecte sau în jurul cărora se depozitează materiale inflamabile;

- daune produse de incendiul pornit de la instalaţii improvizate (electrice sau de încălzire);

- acţiunea dispozitivelor explozive, muniţiei, armelor de foc, implozii;

- prăbuşirea clădirilor ca urmare a erorilor de proiectare şi/sau defectelor de construcţie, a utilizarii unor materiale de constructii cu defecte ascunse, a proastei întreţineri a clădirilor, a vechimii sau a stării lor de degradare, fără legătură cu vreunul din riscurile asigurate;

- furtul simplu – la care nu exista urme de efracţie, furtul prin înşelătorie;

- pagubele produse locuintei neasigurate ca urmare a furtului prin efractie sau acte de tâlharie a bunurilor asigurate;

- pretenţiile de despăgubiri rezultând din daune morale, chiar dacă acestea sunt rezultatul unei sentinţe civile;

- pagubele cauzate de producerea cu intenţie a riscului asigurat, de către Asigurat sau de către membrii familiei sale (incendierea intenţionată a locuinţei, producerea unor explozii sau inundaţii în scopul avarierii sau distrugerii locuinţei ori a altor bunuri asigurate, fără a se limita numai la acestea), dacă acestea rezultă din actele încheiate de organe ăn drept;

- pagube produse din culpa gravă a Asiguratului, membrilor familiei sale sau a unor persoane pentru care acesta are o răspundere în ceea ce priveşte producerea pagubei.

Obligaţiile Asiguratului

Persoana fizică sau juridică ce doreşte preluarea riscului de către societatea de asigurare se obligă să:

 • furnizeze corect informaţiile privind obiectul asigurării şi riscul la care este supus bunul/imobilul;

 • plăteasca prima de asigurare, conform scadenţelor menţionate în contractul de asigurare;

 • comunice în scris asiguratorului dacă vreun element comunicat la încheierea poliţei se modifică;

 • ia măsuri privind evitarea declanţării riscului asigurat;

 • permită societăţii de asigurare să verifice dacă condiţiile impuse spre evitarea unor riscuri au fost implementate sau maniera de întreţinere a bunului/imobilului;

 • înştiinteze în cel mai scurt timp, la producerea riscului asigurat, poliţia, pompierii sau organele abilitate în funcţie de situaţie şi să le solicite acestora să completeze acte constatatoare cu privire la împrejurările, amploarea şi cauzele producerii evenimentului pe care le va încredinţa companiei de asigurare;

 • informeze în maxim 48 de ore societatea de asigurare cu privire la producerea evenimentului asigurat;

 • ia măsurile necesare privind limitarea extinderii pagubelor produse;

 • permită agenţilor constatatori evaluarea pagubei prin nemodificarea stării imobilului/bunului asigurat;

 • anunţe compania de asigurare dacă se confruntă cu situaţia de a fi acţionat în judecată din cauza producerii riscului asigurat, cu cel putin 10 zile înainte de primul termen de judecată.