Răspunderi civile generale

1.1.1 Răspundere civilă faţă de terţi

Acţiunile noastre sau ale copiilor noştri (sau a celor aflaţi sub tutela noastră) îi pot afecta adesea pe terţi, rezultând neintenţionat pagube materiale sau vătămări corporale ale acestora.

Asigurarea de răspundere civilă generală faţă de terţi te va proteja de aceste pagube neintenţionate şi neprevăzute. Persoanele protejate vor fi: tu, familia ta (soţ/soţie, copiii minori) şi alte persoane pentru care ai răspundere legală (tutelă). Suplimentar Asiguratorul va plăti pentru tine şi cheltuielile de judecată dacă numai aşa s-a putut stabili cu exactitate prejudiciul.

1.1.2 Răspunderea angajatorului faţă de angajaţi

O societate comercială/ Angajator este responsabilă faţă de angajaţi pentru situaţiile în care aceştia suferă accidente de muncă sau suferă pagube la bunurile lor, din neglijenta.

Angajatorului, prin neluarea măsurilor referitoare la respectarea legislaţiei referitoare la protecţia muncii. Asiguratorul tău va acoperi costurile pe care ar trebui să le suporte compania ta, după cum urmează:

 • Pentru vătămări corporale sunt acoperite cheltuielile necesare restabilirii sănătăţii angajaţilor care au suferit accidente la locul de muncă sau cheltuieli în legătura cu decesul acestora (sunt incluse şi pensiile de întreţinere la care au dreptul moştenitorii);

 • Pentru pagube produse bunurilor angajaţilor– se despăgubesc cheltuielile necesare reparării bunurilor angajaţilor sau înlocuirii acestora;

 • Cheltuielile de judecată, în cazul în care pentru soluţionarea cererii de despăgubire s-a apelat la instanţele de judecată, iar acestea au stabilit despăgubiri în sarcina ta.

1.1.3 Răspunderea producătorului

În baza legislaţiei în vigoare eşti responsabil dacă produsele fabricate şi/sau vândute de compania ta prezintă vicii ascunse sau defecte de fabicaţie, iar consumatorii finali ai acestor produse suferă prejudicii de tipul vătămări corporale/ deces sau pagube la alte bunuri. De asemenea, dacă tu sau compania ta ati livrat produse care nu au fost ambalate corespunzător sau nu au fost însoţite de instrucţiuni de folosire corecte şi complete şi, ca urmare, beneficiarii au suferit prejudicii vei fi obligat de către persoanele afectate să repari prejudiciile pe care le-ai produs. În acest caz Asiguratorul tău va acoperi costurile pe care ar trebui să le suporte compania ta, după cum urmează:

 • pentru vătămări corporale;

 • pentru pagube produse bunurilor cumpărătorilor;

 • cheltuielile de judecată, în cazul în care pentru soluţionarea cererii de despăgubire s-a apelat la instanţele de judecată, iar acestea au stabilit despăgubiri în sarcina ta;

1.1.4 Răspunderea Chiriaşului faţă de Proprietar

În cazul în care tu sau compania ta aţi produs pagube proprietarului de la care aţi închiriat o locaţie în care locuiţi/ vă desfăşuraţi activitatea, veţi suporta cheltuielile pentru acoperirea acestor pagube. Poliţa de Răspundere Civilă a Chiriaşului faţă de Proprietar, acoperă cheltuielile pentru:

 • pentru vătămări corporale proprietarului-cheltuielile necesare stabilirii sănătăţii acestuia, cheltuieli de deces sau pensii de întreţinere pentru moştenitori;

 • pentru pagube la locaţia sau asupra bunurilor închiriate se vor achita cheltuielile necesarere aducerii acestora la starea initială sau înlocuirii acestora;

 • cheltuielile de judecată, în cazul în care pentru soluţionarea cererii de despăgubire s-a apelat la instanţele de judecată, iar acestea au stabilit despăgubiri în sarcina ta. 

1.1.5 Răspunderea Proprietarului faţă de Chiriaş 

În mod relativ similar se întâmplă dacă tu sau compania ta sunteţi Proprietarul unei locaţii pe care aţi închiriat-o şi este încheiată poliţa de răspundere a Proprietarului faţă de Chiriaş.

Chiriaşul va fi despăgubit de catre Asiguratorul tău pentru prejudicii aduse de clădire/ bunurile închiriate astfel.

1.1.6 Răspunderea Civilă a Prestatorului de Servicii

În calitatea ta de prestator/ furnizor de servicii iţi asumi atât contractual cât şi legal răspunderi faţă de Beneficiarii activităţii tale. Răspunderea este asumată atât asupra bunurilor Clienţilor cât şi asupra integrităţii corporale a acestora. Pe cale de consecinţă în condiţiile în care le vei prejudicia sănătatea/ integritatea corporală/ viaţă sau patrimoniul vei suferi o pagubă financiară deoarece eşti obligat la reparea prejudiciului. Aria de acoperire a acestei poliţe este foarte extinsă. Pentru detalierea acestora contactaţi un consultant Safety Broker.

Dacă ai încheiată însă o poliţa de Raspundere Civilă a Prestatorului de Servicii, Societatea de Asigurare va plăti pentru tine:

 • pentru vătămări corporale produse Clienţilor/ prepuşilor acestuia, cheltuielile necesare restabilirii sănătăţii acestora, cheltuieli de deces sau pensii de întreţinere pentru moştenitori;

 • pentru pagube bunurilor Clientului se vor achita cheltuielile necesare readucerii acestora la starea iniţiala sau înlocuirii acestora;

 • cheltuielile de judecată, în cazul în care pentru soluţionarea cererii de despăgubire s-a apelat la instanţele de judecată, iar acestea au stabilit despăgubiri în sarcina ta în calitate de furnizor de servicii.

Răspunderi civile profesionale

2.1 Asigurarea de Răspundere Civilă a Medicilor şi Personalului Sanitar (MALPRAXIS MEDICAL) precum şi Asigurarea de Răspundere Civilă a Unităţilor Sanitare (Furnizori de Servicii Medicale) Faţă de Terţi

Dacă eşti persoana fizică:

 • posesoare a diplomei de Medic/ Farmacist/ Biolog/ Biochimist, autorizat şi/ sau avizat legal înconformitate cu legislaţia de specialitate;

 • asistent medical şi alte categorii de personal sanitar (surori medicale, laboranţi, tehnicieni medicali şi alte cadre cu pregătire de specialitate în domeniul), autorizat conform legislaţiei în vigoare porţi răspunderea actului medical pentru care eşti instruit şi pe care trebuie să-l practici în conformitate cu ghidurile de practică medicală. Erorile sau omisiunile din culpă (fără intenţie) pot produce pacienţilor sau aparţinătorilor acestora vătămări corporale/ deces/ pagube la bunuri.

Suplimentar faţă de aceste riscuri (al căror prejudiciu este mai uşor cuantificabil) eşti expus şi la producerea unor prejudicii nepatrimoniale (daune morale), în oricare din aceste cazuri poţi suferi pagube, aceste prejudicii pot fi preluate de Asigurator prin încheierea unei poliţe de asigurare pentru MALPRAXIS MEDICAL. 

2.2 Asigurarea de Răspundere Civilă Profesională a Contabililor autorizaţi, Experţilor contabili, Experţilor tehnici, Auditorilor financiari, Experţilor evaluatori şi Consultanţilor fiscali

Poliţa de asigurare acoperă prejudiciile de care Asiguratul se face legal răspunzător ca urmare a săvârşirii unor acte de imprudenţă sau neglijenţă în desfăşurarea activităţii sale profesionale şi faţă de care introduce în perioada asigurată o cerere de despăgubire.

RISCURI ASIGURATE

 • sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii produse prin comiterea din culpă a unor acte de imprudenţă sau neglijenţă în desfăşurarea activităţii profesionale şi de care răspunde în baza legii;

 • cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în procesul civil;

 • cheltuieli de refacere şi/sau înlocuire a documentelor originale (facturi, ordine de plată, extrase de cont, ştate de salarii, registre de casă, chitanţe, balanţe contabile, etc.) pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului.

2.3 Asigurarea de Răspundere Civilă Profesională a Avocaţilor

În baza prevederilor Condiţiilor de asigurare, aceasta acoperă, prejudiciile de care răspunde Asiguratul, decurgând din desfăşurarea activităţii de avocat, prin contract de asistenţă juridică conform prevederilor legale.

RISCURI ASIGURATE

Se acoperă riscurile decurgând din:

 • practicarea profesiei de avocat pentru orice faptă cauzatoare de prejudicii clienţilor prin actele de neglijenţă, erori sau omisiuni comise în asistarea acestora în cauze juridice;

 • pierderea sau deteriorarea documentelor predate de clienţi avocaţilor în vederea susţinerii cauzei pentru care aceştia au fost angajaţi prin contract de asistenţă juridică conform prevederilor legale. În sensul prezentelor condiţii de asigurare sunt acoperite cererile de despăgubire înaintate de Asigurat în perioada de valabilitate a poliţei;

Asiguratorul va despăgubi Asiguratul până la limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare, pentru:

 • sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii produse prin comiterea unor acte de neglijenţă, erori sau omisiuni săvârşite în timpul activităţilor specifice profesiei de avocat şi de care răspunde în baza legii;

 • cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în procesul civil;

 • cheltuieli de refacere şi/sau înlocuire a unor documente originale pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului.

Ce fac în caz de daună?

În cazul unui eveniment asigurat se urmează o procedură standardizată de soluţionare a situaţiei respective, clientul fiind sprijinit de către asigurator şi broker pe tot parcursul acestui proces.

Call Center Daune : 031 9660

Andreea Poncoş, Director Vânzări : 0757.10.48.97

andreea.poncos@safetybroker.ro