O vara cu santate!

Dată început
Dată sfârșit

REGULAMENT CONCURS AEGON
1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului
1.1 Concursul este organizat si desfasurat de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul in str. Woloska 5, 02-675 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912, reprezentat pe teritoriul României de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, reprezentata legal prin D-na SINZIANA MAIOREANU in calitate de Director General. (denumita in continuare "Organizator").
1.2 Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la concurs si modul in care se primesc premiile.
1.3 Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial.
2. Durata concursului, aria de desfasurare si dreptul de participare
2.1 Concursul se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei, in perioada 01.06.2020-31.07.2020, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
2.2 Concursul este deschis participarii persoanelor angajate sau care se afla intr-o relatie de colaborare ca si asistent in brokeraj in cadrul Safety Broker, persoane ce au ca atributii intermedierea in numele Organizatorului de contracte de asigurare de viata si care inde-plinesc conditiile de eligibilitate detaliate in regulamentul concursului.
2.3 Participanţii la concurs sunt angajati sau colaboratori (asistenti) ai Safety Broker care îndeplinesc condiţiile de mai jos:
a) Să fie licentiati in distributia de asigurari conform reglementarilor in vigoare (sa detina cod RAF/RAJ si sa fie inregistrati cu datele complete si corecte in regis-trele solicitate de ASF).
b) Au citit şi au înţeles prezentul Regulament si sunt de acord în totalitate cu ter-menii şi condiţiile precizate de acesta.
c) actioneaza intotdeauna onest, corect si profesionist, astfel incat sa corespunda cel mai bine intereselor clientilor si sa intermedieze distributia produselor de asigurare catre categoriile de clientela carora acestea le sunt adresate. In rela-tia cu clientii asigurati sau potentiali asigurati, au obligatia sa-i informeze co-rect si complet asupra tuturor elementelor asigurarii, respectiv: natura contrac-tului, riscuri acoperite si excluderi, intinderea acoperirii, perioada de valabili-tate, precum si toate celelalte obligatii de informare prevazute de legislatia aplicabila, avand de asemenea obligatia sa le aduca la cunostinta adresa elec-tronica unde este inregistrat si modalitatea solutionarii reclamatiilor si litigiilor, precum si natura remuneratiei primite in schimbul intermedierii Produsului de asigurare.
2
2.4 Neîndeplinirea de către participanti a condiţiilor anterior menţionate sau nerespectarea întocmai a termenelor şi condiţiilor impuse prin prezentul Regulament conduc la desca-lificarea participantului fără nicio obligaţie din partea Organizatorului.
2.5 Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană fur-nizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare prin completarea da-telor personale sau în cazul în care Organizatorul constată că respectiva persoana frau-dează sau încearcă să fraudeze mecanismul concursului.
3. Mecanismul concursului
3.1 Participantii la concurs vor intermedia in numele Organizatorului contracte de asigurare de viata Aegon Diagnose Me si Aegon Optimist, in oricare varianta de pachet Red, White, Green sau Blue. Lista castigatorilor se bazeaza pe suma totala a Primei Brute Anuale a politelor. Se iau in calcul cererile de asigurare inregistrate in perioada 01.06.2020-31.07.2020, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial (transformate in contracte de asigurare) pana in data de 10.08.2020.
3.2 Cererile inregistrate trebuie sa se transforme in contracte de asigurare.
3.3 Organizatorul va urmari pe toata perioada campaniei calitatea procesului de intermediere, acuratetea informatiilor colectate in documente, transmiterea documentelor la timp. Aceste aspecte vor fi punctate de catre Organizator si monitorizate lunar.
3.4 Organizatorul va monitoriza la final de concurs elementele mentionate la 4.4 astfel:
• Fiecare contract de asigurare intermediat in mod corect trebuie sa cuprinda cererea de asigurare completa din punct de vedere al informatiilor completate si a documentelor atasate plus dovada achitarii primei de asigurare. Acest lucru se monitorizeaza la fiecare contract de asigurare intermediat/ intermediar.
• Pentru fiecare cerere de asigurare incompleta si neemisa se monitorizeaza separat.
3.5 La finalul concursului, pentru fiecare asistent in brokeraj se va calcula procentul cererilor de asigurare incomplete si neemise, care nu trebuie sa depaseasca 20% din totalul de cereri inregistrate.
4. Premii
Premiile care se acorda sunt in functie de performanta in vanzari pe perioada de desfasurare a campaniei si sunt adresate atat asistentilor in brokeraj, cat si regiunilor / echipelor din care acestia fac parte. Premiile I, II, III si IV nu se cumuleaza.
4.1 Premiul pentru cea mai buna regiune
• Premiul pentru cea mai buna regiune consta in tichete de 800 lei.
• Acest premiu se acorda echipei care a intermediat contracte de asigurare cu cea mai mare Prima Bruta Anuala insumata, dar nu mai putin de 6.600 de lei.
3
PREMIUL I
• Tichete valorice de 700 de lei
Acest premiu se acorda asistentului de brokeraj care a intermediat contracte de Asigurare cu cea mai mare Prima Bruta Anuala insumata, dar nu mai putin de 2.300 de lei.
PREMIUL II
• Tichete valorice de 500 de lei
Acest premiu se acorda primilor doi asistenti in brokeraj care au intermediat contracte de Asigurare cu cea mai mare Prima Bruta Anuala insumata, dar nu mai putin 1.800 de lei.
PREMIUL III
• Tichete valorice de 300 de lei
Acest premiu se acorda primilor trei asistenti in brokeraj care au intermediat con-tracte de Asigurare cu cea mai mare Prima Bruta Anuala insumata, dar nu mai putin de 1.300 de lei.
PREMIUL IV
• Tichete valorice de 200 de lei
Acest premiu se acorda primilor zece asistenti in brokeraj care au intermediat contracte de Asigurare cu cea mai mare Prima Bruta Anuala insumata, dar nu mai putin de 900 de lei.
PREMIUL V PREMII - GARANTATE NELIMITATE
• Tichete valorice de 100 de lei
Aceste premii se acorda tuturor asistentilor in brokeraj care au intermediat con-tracte de Asigurare a caror Prima Bruta Anuala este de minimum 500 de lei.
TOMBOLA
• Tichete valorice de 150 de lei
Accesul la tombola este asigurat asistentilor in brokeraj care intermediaza con-tracte cu Prima Bruta Anuala in suma de minimum 275 de lei. Asistentii in brokeraj care indeplinesc aceasta conditie primesc un singur bilet la tombola. Se vor ex-trage cinci bilete la tombola.
In cazul in care sunt mai multi asistenti in brokeraj care indeplinesc criteriile minime privind Prima Bruta Anuala decat numarul premiilor alocate la oricare din categoriile premiilor I,II, III si IV, departajarea se va face dupa Prima Bruta Anuala realizata la fiecare categorie in parte.
4.1. Valoarea maxima a premiilor acordate este de 13.000,00 lei.
5. Desemnarea castigatorilor: 5.1 Safety Broker va transmite Organizatorului acest raport cu numele persoanelor care au intermediat contracte de asigurare de viata in numele Organizatorului. Acest raport va fi realizat dupa modelul de mai jos si va fi transmis pana la data de 15.08.2020.
Nume asistent in brokeraj
Nr. polita
PBA polita
Localitate
4
5.2 Evaluarea vanzarilor si desemnarea castigatorilor se va face pana in data de 25.08.2020.
5.3 In cazul in care castigatorul nu raspunde la notificarile trimise de Organizator in termen de 5 zile lucratoare, nu poate fi contactat sau daca acesta refuza premiul, acesta (premiul) se considera nevalidat si va fi anulat.
5.4 Prin participarea la concurs, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare, in cazul castigarii premiului.
6. Validarea castigatorilor
6.1 Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate o considera drept frauda.
6.2 Orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza.
6.3 Angajatii sau colaboratorii Safety Broker care, la data platii acestor premii, au inregistrata cererea de incetare a contractului de munca/ colaborare cu Safety Broker, fie prin demisie, fie cu acordul partilor, sau cei care nu mai detin calitatea de angajat/ colaborator Safety Broker la data platii premiilor, pierd eligibilitatea pentru acestea. Vor fi eligibili pentru a intra in posesia premiilor doar angajatii/ colaboratorii Safety Broker care nu se afla intr-una din situatiile prevazute anterior la acest articol.
6.4 Validarea castigatorului se va face pe baza datelor de contact furnizate de catre Safety Broker. Pentru revendicarea premiului, castigatorul trebuie sa raspunda la emailul trimis de Organizator in termen de cinci zile lucratoare.
7. Protectia datelor personale
7.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata online si la sediul Organizatorului.
7.2 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
7.3 In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
a. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice mo-ment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza con-simtamantului inainte de retragerea acestuia;
b. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
c. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
d. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
e. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
f. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
5
g. dreptul la portabilitate a datelor;
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
8. Taxe si impozite
8.1 In numele fiecarui castigator, Organizatorul Concursului va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale obtinute in baza acestui regulament, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
8.2 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus.
9. Incetarea concursului
10.1 Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.
10. Litigii
10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
11.Dispozitii finale
11.1 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la sediul Organizatorului si online pe pe site-ul Brokerului. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
11.2 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la campanie si care se afla in afara culpei organizatorului.
12.3 Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.
11.4 Orice fel de contestatii venite din partea participantilor vor fi trimise prin fax, la nr. 0264224224, e-mail suport.vanzari@aegon.ro sau la sediul organizatorului din Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, etaj.5, localitatea Floresti, Jud. Cluj, Romania, in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii castigatorului. Solutionarea contestatiei se va efectua de catre comisia care a validat castigatorul in termen de 24 de ore de la data primirii contestatiei si va fi definitiva. Contestatiile trimise dupa aceasta data vor fi considerate tardive si nu vor fi luate in considerare.
11.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 72 de ore înainte de a intra în vigoare.
Organizator concurs:
6
S.C AegonTowarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti
ASIGURATOR, BROKER,
Sinziana Maioreanu
Director General
………………….
Dana Cirstea
Director Financiar
……………………..
Aviz juridic