10 ani împreună - 10000 RON CASH

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Concurs

10 ani împreună - 10000 RON CASH”

 

Art. 1 Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului 10 ani împreună – 10.000 Ron CASH” este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2 DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

In concurs sunt înscriși in mod automat toți clienții Safety Broker de Asigurare din județele Harghita si Covasna, persoane fizice care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimțită si in afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține in exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situația in care o persoana furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie sa dețină o poliță de asigurare valabila, emisa prin SAFETY Broker, un cont de FACEBOOK completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. In cazul in care un participant la concurs nu deține cont de utilizator pe platforma Facebook, își poate crea la adresa: https://facebook/com.

Art. 3 Durata campaniei

Concursul se va desfășura in perioada 01.10.2019 -29.12.2019, ora 23.59.

 

Art. 4 Mecanismul concursului:

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie să urmeze cumulat următorii pași:

  • Participantul trebuie sa dețină o poliță de asigurare valabila, emisa prin SAFETY Broker.
  • Share-uieste imaginea concursului pe Facebook (Safety Broker - Minden ami biztositas) si scrie in comentariu #safety1st.
  • Da Like la pagina noastră pe Facebook (Safety Broker - Minden ami biztositas).

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii concursului va fi disponibila pe pagina oficiala de Facebook a organizatorului.

 

Art. 5. Premiile oferite in cadrul concursului:

  • Premiul 1: 10000 RON
  • Premiul 2: 5 premii individuale constând in vouchere Emag in valoare de 1000 RON fiecare
  • Premiul 3: 3 premii individuale constând in Smart TV-uri in valoare de 5000 RON.

*din valoarea premiului se rețin impozite conform normei in vigoare*

 

Art. 6. Desemnarea Câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți (efectuată prin woobox.com)

Câștigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului la data de 30.12.2019. Vor fi contactați prin mesaj pe FACEBOOK sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe FACEBOOK si li se va afișa numele pe pagina de FACEBOOK a Safety Broker- Minden ami biztositas!

În cazul în care există câștigători care nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, se va trece la anunțarea rezervei.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

Câștigătorii vor putea intra personal in posesia premiului la orice birou Safety Broker din județele Harghita si Covasna.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie sa predea reprezentantului Safety Broker procesul-verbal de predare-primire.

Art. 7. Încetarea Concursului

Concursul va înceta de drept la data de 29.12.2019, ora 24.00 si poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forța majora - de natura a face imposibila derularea concursului.

 

Art. 8 Taxe si impozite

Organizatorul Safety Broker se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători in cadrul acestui concurs , in conformitate cu legea 227/2015, orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câștigătorului, inclusiv aceea de a suporta impozitul aferent fiecărui premiu acordat.

 

Art. 9 Alte reglementari

Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 10 Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru: luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site: www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General