Partie la Distractie

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

Partie la Distractie  

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „ Partie la Distractie ” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizata in parteneriat cu:

  1. C. Asigurarea Româneasca – ASIROM VIG S.A.

Bulevardul Carol nr 31-33

București, Sector 2, Romania 

Telefon 021.9599 

E-mail: office@asirom.ro

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți angajații si asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național care emit in perioada Campaniei polițe de asigurare la ASIROM cu prime brute subscrise de minim 25.000 EURO si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER. 

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Partie la Distractie” este 1 august – 31 decembrie 2018. Polițele emise după data de 31 decembrie, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. 

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „ Partie la Distractie ” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare emise de către Safety Broker la ASIROM.

 

In cadrul Campaniei „Partie la Distractie ” se va lua in calcul valoarea Primelor Brute Subscrise a polițelor de asigurare emise pentru societatea de asigurare ASIROM, de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 1 august – 31 decembrie 2018.

 

Clasamentul se stabilește automat la expirarea perioadei de concurs, in funcție de volumul Primelor Brute Subscrise a polițelor de asigurare emise pentru societatea de asigurare ASIROM in perioada de concurs.

 

Fondul de premiere, constând in 20 de vouchere de călătorie in valoare de 500 Euro fiecare, va fi acordat in data de 31.01. 2019, astfel:

  • Locul 1 – Locul 20 – cate un voucher călătorie  in valoare de 500,00 Euro.

*din valoarea voucherului se rețin impozite conform normei in vigoare*

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General