„Tu cum vezi vacanta ideala?”

Dată început
Dată sfârșit

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Tu cum vezi vacanta ideala?” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizata in parteneriat cu:

Allianz-Tiriac Asigurări

Căderea Bastiliei 80-84

București, Sector 1, Romania 

Telefon 021 2082 222 / Fax. 021 2082 211

E-mail: info@allianztiriac.ro

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți angajații și asistenții în brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național care emit în perioada Campaniei polițe de asigurare la Allianz Tiriac cu prime de minim 300.000,00 RON si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER. 

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Tu cum vezi vacanta ideala?” este 1 aprilie – 30 septembrie 2018. Polițele emise după data de 30 septembrie 2018, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. 

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „Tu cum vezi vacanta ideala?” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare emise de Partenerul Allianz-Tiriac Asigurări.

 

In cadrul Campaniei „Tu cum vezi vacanta ideala?” se va lua in calcul valoarea Primelor Brute Subscrise a polițelor de asigurare emise pentru societatea de asigurare  Allianz-Tiriac Asigurări, de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 1 aprilie 2018 – 30 septembrie 2018.

 

Podiumul se stabilește de către o comisie formata din 2 reprezentanți ai Organizatorului si un reprezentant al Partenerului, in funcție de volumul Primelor Brute Subscrise a polițelor de asigurare emise pentru societatea de asigurare  Allianz-Tiriac Asigurări in perioada de concurs.

 

Fondul de premiere ce va fi acordat in data de 30 octombrie 2018, consta in:

  • Locul 1 – voucher călătorie  in valoare de 3.000,00 Euro;
  • Locul 2 - voucher călătorie  in valoare de 1.500,00 Euro;
  • Locul 3 - voucher călătorie  in valoare de 1.000,00 Euro;
  • Locul 4 –voucher călătorie  in valoare de 500 Euro;
  • Locul 5 –voucher călătorie  in valoare de 500 Euro;
  • Locul 6 –voucher călătorie  in valoare de 500 Euro;
  • Locul 7 –voucher călătorie  in valoare de 500 Euro;
  • Locul 8 –voucher călătorie  in valoare de 500 Euro;
  • Locul 9 –voucher călătorie  in valoare de 500 Euro;
  • Locul 10 –voucher călătorie  in valoare de 500 Euro.

*din valoarea voucherului se rețin impozite conform normei in vigoare*

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General