Iepurasul Safety de trimite in Vacanta de Pasti

Dată început
Dată sfârșit

REGULAMENT CONCURS

Iepurașul Safety te trimite in Vacanta de Paști

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “ Iepurașul Safety te trimite in Vacanta de Paști” (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK  293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizat in parteneriat cu:

Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A

Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol, Sector 1

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3150/31.03.1998, CUI 10392742,

Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia de Autorizare nr. 9 din 23.10.2001, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-008/2003

Telefon: +40 21.231.00.79, Fax: +40 21.231.04.42,

E-mail: office@cityinsurance.ro

 

Organizatorul va derula CONCURSUL pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

CONCURSUL va începe in data de 01.02.2018, ora 10.00  si va fi valabil pana la data de 31.03.2018, ora 12.00 p.m..

 

CONCURSUL se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La Concurs participa in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament si care vor subscrie in perioada concursului polițe tip CASCO, Asigurări Agricole si Răspunderi Civile la City Insurance S.A. de minim 10.000 Euro.

 

4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

Prin derularea Concursului „Iepurașul Safety te trimite in Vacanta de Paști” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare tip CASCO, Asigurări Agricole si Răspunderi Civile comercializate de Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

In cadrul Campaniei „Iepurașul Safety te trimite in Vacanta de Paști” se va lua in calcul valoarea Primelor Brute Subscrise a polițelor de asigurare tip CASCO, Asigurări Agricole si Răspunderi Civile emise pentru societatea de asigurare  Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A, de către participanții menționați la Art. 3, in perioada de desfășurare a concursului 01 februarie 2018  31 martie  2018.

 

Podiumul se stabilește in funcție de volumul Primelor Brute Subscrise a polițelor de asigurare emise pentru societatea de asigurare  Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. in perioada de concurs si in condițiile stipulate la art. 3.1.

 

Fondul de premiere consta in:

  • 20 vouchere de călătorie Holiday Mag de in valoare de 500 Euro/voucher.

*din valoarea voucherului se retin impozite conform normei in vigoare

5. PREMIEREA CASTIGATORILOR

Pe baza analizării rezultatelor si stabilirii podiumului in funcție de volumul Primelor Brute Subscrise a polițelor de asigurare tip CASCO, Asigurări Agricole si Răspunderi Civile emise pentru societatea de asigurare  Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A, acordarea premiilor va avea loc in data de  5 aprilie, ora 12 , la sediul organizatorului, situat in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6,  in prezenta unei comisii de extragere formata din 2 reprezentanți Safety Broker si un reprezentant al partenerului in cadrul acestui Concurs.

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

6.TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

7. DIVERSE

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, la sediul Organizatorului precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptându-l ca atare. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derulării Concursului, cu condiția efectuării unui anunț public in acest sens si a întocmirii unui act adițional la acest Regulament.

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General