Tombola Asigurare Accidente Persoane

Dată început
Dată sfârșit

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE A BRANDULUI BCR ASIGURARI DE VIATA VIG A PRODUSELOR DE ASIGURARE DE ACCIDENTE PERSOANE DISTRIBUITE PRIN INTERMEDIUL BROKERILOR DE RETAIL (denumita in continuare „Regulament) 

Sectiunea 1 - Organizatorul campaniei  

1.1 Organizatorul campaniei promotionale este BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, cu sediul in Bucuresti, str. Rabat, nr. 21, Etaj 2, 3 si 4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. nr. J40/ 17847/2005, CUI 18066920, societate pe actiuni, administrata in sistem dualist cu un capital social subscris si varsat integral in valoare de 150.856.300 LEI, inregistrata in Registrul Asiguratorilor sub nr. RA_055/28.11.2005 si ca Operator de date cu caracter personal nr. 48222(denumita in continuare „Organizatorul") 

1.2 Campania promotionala denumita in continuare „Campania", se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Obiectivul Campaniei it constituie promovarea brandului BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA , a produselor de asigurare de accident persoane in randul clientilor urmatorilor Brokeri de asigurare: Transilvania Broker, Campion Broker, Safety Broker si Inter Broker, (denumiti in continuare"Broker"). Prin „client" se intelege orice client sau potential client al Brokerului. 

Sectiunea 2 - Durata campaniei, aria de desfasurare si produsele/serviciile participante  

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 1 august 2016 — 31 ianuarie 2017, urmand a fi organizata si desfasurata Ia sediile Brokerului. Pe site-ul www.bcrasigviata.ro se pot afla detalii despre Campanie, conform mecanismului acesteia (punctul 3 din prezentul Regulament).

2.2 In situatia in care Organizatorul decide sä scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.bcrasigviata.ro si prin afisare la sediile Brokerului, cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.3. Participantii Ia campanie sunt toti clientii care completeaza talonul de participare la tombola de la sediile brokerilor.

2.4. Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant atat la sediul Brokerului cat si pe site-ul www.bcrasigviata.ro.

2.5 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza: a) adresandu-se Brokerului de asigurare b) accesand portalul Organizatorului www.bcrasigviata.ro, pe adresa de e-mail: clienti@bcrasigviata.ro sau la numarul de telefon +4021 206 90 40 apelabil Ia tarif normal din orice retea nationala sau internationala in intervalul 09;00 - 17:30 de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legate. 
Sectiunea

3 - Dreptul de participare. Mecanismul Campaniei  

3.1 La Campanie pot participa toti clientii persoane fizice, care vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii:

a) completeaza corect si complet toate informatiile in talonui de tombola: numarul de telefon, adresa de e-mail, nume/prenume, CNP/numar polita;

b) au implinit varsta de 18 ani pana Ia data de inceput a campaniei, dar nu mai mutt de 74 de ani, conform conditiilor din polita de asigurare;

c) au domiciliul sau rezidenta pe teritoriul Romaniei;

d) respecta conditiile din prezentul Regulament;

e) nu au refuzat sa primeasca din partea Organizatorului corespondenta de marketing sau alte instiintari cu caracter promotional:

3.2 Participarea Ia Campanie este gratuita.

3.3 Daca clientul participant Ia tombola castiga unul din cele 10 premii lunare (descrise la art. 4.1) si achizitioneaza si o polita de accidente persoane de la BCR Asigurari de Viata VIG in perioada tombolei, atunci premiul se dubleaza (ajungand in valoare de 300 lei). Totodata acesta este inscris automat si Ia tombola pentru marele premiu de Ia finalul concursului: un city break pentru 2 persoane constand in vouchere de calatorie in valoare totala de 6.500 lei (valoare neta).

3.4 Nu pot participa la Campanie asistentii in brokeraj, PF sau PJ care au contract de mandat cu Brokerul sau sunt angajati ai Organizatorului. 
Sectiunea

4 - Descrierea premiilor 

4.1 Premiile Campaniei constau in 10 premii lunare acordate in tichete cadou, in valoare de 150 lei fie e. Doar pentru clientii care participa Ia tombola si care isi achizitioneaza si o polita de accidente persoane de la BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA valoarea premiului se va dubla (300 lei in vouchere cadou), fiind totodata inscrisi automat si in tombola de Ia finalul concursului pentru marele premiu: un city break pentru 2persoane  constand in vouchere de calatorie in valoare totala de 6.500 lei (valoare neta).

4.2 Premiile se vor acorda lunar primilor zece castigatori selectati prin tragere la sorti electronica sub conditia i indeplinirii celor mentionate la pct. 3 si a respectarii prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Pentru marele premiu „City break pentru 2 persoane" constand in vouchere de calatorie in valoare totala de 6.500 lei (valoare neta), vor participa la tragerea Ia sorti toti clientii care au completat un talon de tombola si au achizitionat o polita de asigurare de accidente persoane de Ia BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA in perioada campaniei. 
Sectiunea 5 - Tragerea Ia sorti. Acordarea premiilor

5.1 Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea ca§tigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este tragerea la sorti electronic& care va fi efectuata in mod aleatoriu.

5.2 Tragerea la sorti electronica se va face lunar si vor participa toti clientii care au completat un talon de tombola, in tuna mentionata si care indeplinesc cumulativ conditiile de la Sectiunea 3. In plus, va exista Ia finalul campaniei o tragere Ia sorti pentru premiul cel mare, Ia care participa toti clientii care au achizitionat un talon si o polita de accidente persoane, pe perioada campaniei.

5.3 Tragerea Ia sorti este in conformitate cu legile §i reglementarile din Romania si va avea loc lunar, pans la data de 30 ale lunii urmatoare inregistrarii participantilor, la sediul Organizatorului din Bucuresti, str. Rabat, nr. 21, sector 1, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului.

5.4 La fiecare tragere la sorti se vor extrage 10 castigatori si 20 rezerve.

5.5. Organizatorul se obliga sa-i contacteze telefonic pe castigatorii tragerii la sorti, in termen de 15 zile lucratoare de la data extragerii, pentru anuntarea premiului castigat si a modului in care va intra in posesia premiului. Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele Organizatorului. Castigatorul poate raspunde ca a acceptat/refuzat premiul. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat dupa 3 apeluri, din diverse motive (ex: lipsa number de telefon, number telefon invalid sau incorect inregistrat in aplicatie, nu au putut fi gasiti etc) sau refuza premiul atribuit, se vor apela in ordine castigatorii de rezerva. Contactarea telefonica se face la numarul de telefon disponibil si mentionat in talonul de tombola.

5.6 Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa face" dovada identitatii prin prezentarea unui document de identitate (carte identitate/paaport) si sa semneze procesul-verbal de predare-primire a premiului. Premiul se trimite prin posta/curier cu confirmare de primire si semnarea unui proces verbal de predare primire sau se poate ridica, de catre castigator in intervalul orar 9:00-17:00, de luni pang vineri, de la sediul Organizatorului din Bucuresti, Str. Rabat, nr. 21, Sector 1, Bucuresti.

5.7 Premiul care nu va putea fi acordat in urma tragerii la sorti din diverse motive, va ramane Ia dispozitia Organizatorului. Premiul care nu va putea fi acordat in urma tragerii la sorti din diverse motive va ramane in posesia Organizatorului pane" in data de 01/03/2017, dupa care va fi anulat,

5.8 Un participant la Campanie nu poate castiga decat un singur premiu constand intr-un voucher in valoare de 150 lei, respectiv 300 lei in cazul clientilor care au si achizitionat o polita de asigurare de accidente persoane. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.

5.9. Organizatorul va face public pe site-ul propriu www.bcrasigviata.ro numele castigatorilor si catigurile acordate, doar daca sunt indepllinite conditiile de ia art. 9.4 
Sectiunea 6 - Taxe ci impozite aferente

6.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina §i sä vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal din 2015, in vigoare incepand cu 01.01.2016, Titlul IV Impozitul pe venit, Capitolul VIII „Venituri din premii si jocuri de noroc".

6.2 Orice alte obligati' de natural fiscala sau de orice alts natural in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusive a ca§tigatorului. De la data virarii premiului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului. 
Sectiunea 7 - Legea aplicabila. Litigii

7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator §i participantii Ia Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatore§ti de la sediul Organizatorului.

7.2 Legea aplicabila este legea romans.

7.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor transmite Organizatorului Ia adresa sediului sau social: Bucuresti, str. Rabat, nr. 21, Etaj 2, 3 si 4, Sector 1, sau la adresa de email: clientibcrasioviataso. 
Sectiunea 8 - dintrerupereatincetarea Campaniei 

8.1 Campania va putea fi intreruptafincetata inainte de termen doar in caz de forta majora i/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului. In situalia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul Organizatorului (bcrasigviata.ro ) sau prin afisare la sediile Brokerului.

8.2 In sitatiile avute avute In vedere Ia pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoriti publice competente. .

8.3 Pentru Situatiile avute in vedere Is pct. 8.1 §i pct. 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participant' -IVOToitT returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Sectiunea 9 - Prelucrarea datelor personale

9.1 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 (pentru protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date), printre care amintim: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuate (art.17) i dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

9.2 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date a BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA. Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea castigatorilor acestei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire Ia client', produsele si serviciile BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la prezenta Campanie sau la alte actiuni desfasurate in viitor.

9.3 Fiecare participant la Campanie este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de catre Organizator in scop de marketing §i are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, adresand o cerere scrisa catre Organizator Ia urmatoarea adresa BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA , Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, Sector 1, Bucure0.

9.4 Numele, prenumele si premiul c4tigatorul vor fi publicate pe portalul Organizatorului (www.bcrasiciviata.ro ), dupa ce in prealabil s-a obtinut acordul expres §i neechivoc al ca§tigatorului in acest sens.

9.5 La cererea participantilor, adresata in scris Organizatorului, destinatarul adresei se obliga:

a) se confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit;

b) sa rectifice, sa actualizeze, sat blocheze, sa stearga sau sä transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii nr. 677/2001;

c) sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

9 6 Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator de date personale, sub notificarea 4822 transmise Ia Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre teri, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sä respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare si a punerii in executare a prezentului Regulament. 
Sectiunea

10 - Alte prevederi ale Regulamentului

10.1 Prin participarea Ia aceasta Campanie, participantii sunt de acord §i accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea §i/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, i§i rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plat'.

10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sä intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe portalul Organizatorului (www.bcrasigviata.ro ) si prin afisare la sediile Brokerului. Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.