„Pregăteşte-te de o escapadă vara asta”

Dată început
Dată sfârșit

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei Pregăteste-te de o escapadă vara astaeste compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridică română cu sediul social în București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizată să funcționeze de ASF în baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata în Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentată legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

Prezentul Concurs este realizat în parteneriat cu:

Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A

Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol, Sector 1

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3150/31.03.1998, CUI 10392742,

Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia de Autorizare nr. 9 din 23.10.2001, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-008/2003

Telefon: +40 21.231.00.79, Fax: +40 21.231.04.42,

E-mail: office@cityinsurance.ro

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți angajatii si asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național care emit in perioada Campaniei polițe de asigurare Casco Perfect Cover la City Insurance şi care accepta şi respectă condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata ţara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Pregateste-te de o escapada vara asta” este 1 mai  – 31 iulie 2018. Polițele emise după data de 31 iulie  2018, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „Pregăteşte-te de o escapadă vara asta’’ se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare  la produsul Casco Perfect Cover emise de către Safety Broker la City Insurance .

 

În cadrul Campaniei „Pregateste-te de o escapada vara asta” se va lua în calcul numărul de  polițe  de asigurare emise la produsul Casco Perfect Cover  pentru societatea de asigurare City Insurance , de către participanții menționați la Art. 2, în perioada de desfășurare a concursului 1 mai 2018 – 31 iulie  2018.

 

Clasamentul se stabilește în funcţie de numărul de  polițe de asigurare emise pentru societatea de asigurare City Insurance în perioada de concurs.

 

Fondul de premiere ce va fi acordat în data de 15 august 2018, constă în:

  • Locul 1 – voucher călătorie Holiday Mag în valoare de 500 Euro;
  • Locul 2 - voucher călătorie Holiday Mag în valoare de 500 Euro;
  • Locul 3 - voucher călătorie Holiday Mag în valoare de 500 Euro;
  • Locul 4- voucher calatorie Holiday Mag în valoare de 500 Euro;
  • Locul 5- voucher calatorie Holiday Mag în valoare de 500 Euro.

*din valoarea voucherului se rețin impozite conform normei în vigoare*

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibilă la sediul social al Safety Broker, precum şi pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, în conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru: luni-vineri, între orele 9.00-17.00.

Site: www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit într-un exemplar original disponibil la sediul central al SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General