„Descoperă Cuba”

Dată început
Dată sfârșit

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Descoperă Cuba” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizata in parteneriat cu:

 

Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A

Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol, Sector 1

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3150/31.03.1998, CUI 10392742,

Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia de Autorizare nr. 9 din 23.10.2001, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-008/2003

Telefon: +40 21.231.00.79, Fax: +40 21.231.04.42,

E-mail: office@cityinsurance.ro

 

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți angajații și asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER. 

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Descoperă Cuba” este 1 aprilie – 30 iunie 2018. Polițele emise după data de 30 iunie 2018, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. 

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „Descoperă Cuba” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare facultative emise de Partenerul Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A..

 

In cadrul Campaniei „Descoperă Cuba” se va lua in calcul valoarea Primelor Brute Subscrise a polițelor de asigurare facultative emise pentru societatea de asigurare  Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A, de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2018.

 

Podiumul se stabilește in funcție de volumul Primelor Brute Subscrise a polițelor de asigurare facultative emise pentru societatea de asigurare  Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. in perioada de concurs.

 

Fondul de premiere ce va fi acordat in data de 30 iulie 2018, consta in:

  • Locul 1 - o vacanta in Cuba in valoare de 5.000,00 Euro;
  • Locul 2 - voucher călătorie  in valoare de 2.000,00 Euro;
  • Locul 3 - voucher călătorie  in valoare de 1.000,00 Euro;
  • Locul 4 - voucher călătorie  in valoare de 500,00 Euro;
  • Locul 5 - voucher călătorie  in valoare de 500,00 Euro.

 *din valoarea voucherului se rețin impozite conform normei in vigoare*

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General