„Călătorește in timp cu noul Fiat 124 Spider”

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

Călătorește in timp cu noul Fiat 124 Spider

 

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Călătorește in timp cu noul Fiat 124 Spider” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizata in parteneriat cu:

 

EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.

CUI:5328123

ONRC: J23/2823/ 2011

Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara RA-010/04.10.2003 

Sos. București Nord, nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O23, etaj 4, Com. Voluntari, jud. Ilfov

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național care accepta si respecta condițiile prezentului regulament. Nu au dreptul de participare la Concurs: angajații Organizatorului si/sau Partenerului, precum si rudele de gradul I ale acestora si soții celor menționați anterior.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER. 

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Călătorește in timp cu noul Fiat 124 Spider” este 1 aprilie – 31 decembrie 2018. Polițele emise după data de 31 decembrie 2018, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. 

 

Art. 5  Condiții de validitate

In Campanie sunt inscrisi in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament si care îndeplinesc condițiile menționate la Art. 2 si Art. 6, in perioada de desfășurare a Campaniei specificata la Art. 4, in condițiile prezentului regulament.

 

Art. 6  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „Călătorește in timp cu noul Fiat 124 Spider” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare emise de Partenerul EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A..

După expirarea perioadei de derulare a Campaniei se va stabili clasamentul final, iar câștigătorul va fi declarat participantul cu cel mai mare volum de Prime Brute Subscrise pentru Partenerul acestei campanii, in intervalul de timp menționat la art. 4.

In data de 20 ianuarie 2019 se va acorda premiul câștigătorului, premiu constând intr-un autovehicul Fiat 124 Spider.

 

Art. 7  Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General