Regulament Concurs "Have Fun and Safe Travel!"

Dată început
Dată sfârșit

REGULAMENT CONCURS

“Have fun & safe travel”

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

Organizatorul Concursului “Have fun & safe travel” (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Organizatorul va derula CONCURSUL pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

 

CONCURSUL va începe in data de 03.08.2017, ora 12. 00 si va fi valabila pana la data de 06.08.2017, ora 12.00 a.m..

 

CONCURSUL se va desfășura in cadrul Festivalului UNTOLD 2017, mai exact in oricare dintre locațiile din Cluj-Napoca unde se desfășoară Festivalul, respectiv: Cluj Arena; Sala Polivalentă; Parcul Central „Simion Bărnuțiu; Piața Unirii.

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

3.1. La Concurs participa orice persoana fizica care deține si utilizează in mod valabil un bilet de intrare la Festivalul UNTOLD 2017.

3.2. Nu au dreptul de participare la Concurs: angajații Organizatorului si/sau Partenerului, precum si rudele de gradul I ale acestora si soții celor menționați anterior.

3.3. La Concurs participa orice persoana fizica care deține si utilizează in mod valabil un bilet de intrare la Festivalul UNTOLD 2017 (a se vedea regulamentul Festivalului disponibil pe https://untold.com/ro/terms).

3.4. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs presupune acceptul câștigătorilor referitor la faptul ca numele, prenumele, localitatea in care domiciliază, fotografiile/ imaginile video cu participanții si câștigătorii sa poată fi făcute publice si folosite in scop publicitar respectiv pentru a face publica primirea, însă doar in legătura cu prezentul Concurs si fără a prejudicia imaginea si drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plata suplimentara pentru câștigători.

3.5. Participanții își exprima acordul pentru utilizarea de fotografii si/sau materiale filmate in care este posibil sa apară, atunci când participa la Concurs, imagini si materiale ce vor fi folosite in scopul de promovare Concursului, de către Organizatori, cesiunea acestui drept fiind absoluta si gratuita.

 

4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

Orice persoana fizica care deține si utilizează in mod valabil un bilet de intrare la Festivalul UNTOLD 2017 (a se vedea regulamentul Festivalului disponibil pe https://untold.com/ro/terms) se poate înscrie in Concursul “Have fun & safe travel” prin completarea unui talon de participare si depunerea acestuia într-o urna aflata in zona de relexare Safety Broker, amplasata in incinta Parcului Central.

 

Organizatorul si colaboratorii săi nu vor fi obligați sa acorde premiile către Participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare prevăzute in prezentul Regulament.

 

Talon de participare se va completa cu următoarele date:

a. nume, prenume

b. varsta

c. telefon

d. adresa de email;

e . Care sunt cel mai de pret lucruri pe care le-ai asigura;

f. Bifa pentru “Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform regulamentului Concursului”.

 

5. EXTRAGEREA CASTIGATORILOR si PREMII

 

Pe baza talonului de tombola completat se înscrie participantul la extragerea premiilor care va avea loc in data de 06.08, ora 18.00, in zona de relexare Safety Broker, amplasata in incinta Parcului Central, in prezenta unei comisii de extragere formata din 2 reprezentanți Safety Broker si un reprezentant al partenerului in cadrul acestui Concurs.

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul Safety Broker din Cluj Str. Mioritei, Nr. 2
Cluj-Napoca, Cluj, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați in data de 07.08.2017 de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

 

Premiile oferite la tombola sunt următoarele:

  1. Premiul 1 - voucher cadou de călătorie in valoare 300 Euro;
  2. Premiul 2 - Nikon Coolpix A100;
  3. Premiul 3 - Cellular Line Interphone Powerbank 6000 - acumulator extern 6000mAh cu LCD, negru.

 

6.TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

7. DIVERSE

 

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, la sediul Organizatorului precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptându-l ca atare. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derulării Concursului, cu condiția efectuării unui anunț public in acest sens si a întocmirii unui act adițional la acest Regulament.

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al Safety Broker de Asigurare SRL

  1. Model talon Tombola

 

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Prin reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General